Nieuws- en activiteitenagenda


Activiteiten in voorbereiding of in uitvoering 2015/2016


- Een bijdrage aan het kerstfeest 2015 op Basisschool Noorderlicht.

  (Reeds afgerond).


- Het organiseren van een informatie-avond over het opstarten van     Buurtpreventie in onze wijk (verwacht begin 2016).


- Het organiseren van De Wijktafel. Dit is de jaarlijkse informatie-  avond van onze vereniging voor alle bewoners in onze wijk   (verwacht voorjaar 2016).


- De opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! (Verwacht mei 2016).


- Burendag 2016 (start voorbereiding februari/maart 2016).


 

Terugblik verenigingsjaar 2014


Het jaar 2014 ligt inmiddels alweer achter ons.

Een goed moment om even terug te blikken wat er het afgelopen jaar allemaal de revue is gepasseerd en waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Ondanks dat we u via deze site, Facebook en Twitter op de hoogte proberen te houden wat er zoal speelt, kunnen we ons voorstellen dat u weleens iets ontgaat. De opruimacties, de Wijktafel en de Burendag zijn momenten dat wij als (wijk)vereniging wat zichtbaarder zijn.

Achter de schermen is er vaak ook overleg over andere zaken om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Goed overleg met met name de gemeente is dan essentieel. Inmiddels hebben we een goed contact opgebouwd met diverse mensen van de gemeente.

We weten elkaar inmiddels te vinden en dat werkt!


Om u een idee te geven, geven we u hieronder een beknopt overzicht van de onderwerpen waar we in 2014 mee aan de slag zijn geweest of andere zaken die noemenswaardig zijn.


- We hebben afscheid genomen van Jan van Beusekom als bestuurslid.

Niels Wellens heeft het secretariaat van hem overgenomen.

- Emmy de Graaf is toegetreden als bestuurslid.

- In maart hebben we een zeer druk bezochte Wijktafel (informatieavond voor bewoners) georganiseerd.

- In maart hebben we op het stadhuis een overleg gehad met de wethouder, de heer Van Olden.

- Uiteraard hebben we weer in het voor- en najaar de opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! gehouden.

- We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van alle wijkraden in noord.

- Ook waren we aanwezig bij de bijeenkomst over het vervangen van de damwanden in het Rompert Park. Daarna hebben we hierover nog diverse malen contact gehad met de gemeente.

- We hebben ons bezig gehouden met het initiatief voor Buurthulp.

- Samen met mensen van de gemeente hebben we een ronde door de wijk gemaakt om eens met name naar de staat van onderhoud van de huizen en de leefomgeving te kijken.

- Met de Hooghe Clock hebben we een gesprek gehad over het verbeteren van de samenwerking.

- We hebben hebben een fantastische Burendag georganiseerd in september.

- We hebben 30 km/u stickers laten maken en uitgedeeld die bewoners op de vuilcontainers kunnen plakken. Dit om de verkeersveiligheid te bevorderen.

- We hebben in het najaar samen met de gemeente gezorgd voor twee bladkorven waar mensen hun bladafval kwijt kunnen.

- We hebben met de gemeente gesproken over de mogelijkheden van het pand van basisschool Noorderlicht als deze is verhuist.

- We hebben een welkomspakket samengesteld voor nieuwe wijkbewoners.

- Er is een gesprek geweest tussen ons, de gemeente, de politie en een aantal bewoners. Daar is met name de overlast van hangjeugd, scooters, hondenpoep en zwerfafval besproken.

Dit heeft er mede toe geleidt dat de overlast van hangjeugd en scooters is aangepakt en er maatregelen in het park zijn getroffen.

- De aanpak van overlast van hondenpoep krijgt een vervolg in 2015.

- Tevens willen we het idee van een buurtpreventie in 2015 verder gaan onderzoeken.

- We hebben een bijdrage geleverd aan het kerstfeest op bs. Noorderlicht.

- Tot slot hebben we, samen met AH De Rompert een bijdrage gedaan voor het goede doel, de Missie X-mas actie.


Het was een druk jaar, maar we mogen constateren dat we het een en ander hebben bereikt!


In 2015 gaan we vol goede moed verder, we hopen ook op uw hulp te kunnen rekenen!

 Een veiligere verkeerssituatie als gevolg van het overleg tussen onze vereniging en de gemeente.

Voorheen de gevaarlijke verkeerssituatie in het Rompert Park bij de

speeltuin door scooters die de (blinde) bocht om komen rijden.


Specifieke hangplek jongeren aangepakt!


Nabij de ingang van het Rompert Park, aan de zijde van het winkelcentrum, is er al enkele jaren overlast van jongeren die zich ‘s-avonds ophielden bij het bankje onder de lantaarnpaal.

Er was veel geluidsoverlast, verbaal geweld en soms ook overlast als gevolg van het gebruik van drugs.

Voor de aanwonenden was deze situatie al een jaren een doorn in heet oog. De situatie bracht ook een onwenselijk en onveilig gevoel met zich mee.

Er is een overleg georganiseerd tussen de gemeente, de politie, de direct aanwonenden en onze vereniging.

Dit overleg heeft geleidt tot het verwijderen van het bankje.

Van deze hangplek wordt nu geen gebruik meer gemaakt waardoor de overlast is afgenomen.


De voormalige hangplek, waar door het verwijderen van het bankje de rust nu weder is gekeerd.


Overlast hondenpoep, zwerfvuil en hangjongeren aangepakt!


De overlast van hondenpoep, zwerfvuil en hangjongeren in de wijk

is helaas een bekend probleem van de laatste jaren.

Uit onze bewonersenquête van enkele jaren geleden bleek dat met

name de hondenpoepoverlast tot de grootste ergernissen onder

de bewoners van onze wijk behoort.

Bij onze Wijktafelbijeenkomst begin dit jaar bleek ook maar weer

eens dat de hangjongeren in het park en op het parkeerterrein van

het winkelcentrum de gemoederen ook flink bezig houdt.

Het zwervuilprobleem concentreert zich met name op het

parkeerterrein van het winkelcentrum en in het park. Opvallend is

daarbij dat het zwerfvuil met name bij de bankjes ligt waar ook

afvalbakken aanwezig zijn. Kennelijk is het veel moeite om een

meter te lopen...

Begin dit jaar hebben wij de gemeente een brief gestuurd om deze

vormen van overlast aan te kaarten.

We hebben een reactie van de gemeente hier op gekregen.

De politie en de gemeente gaan handhaven op deze

overlastsituaties. Net als bij de overlast met scooters zal ook in dit

geval verbaliserend worden opgetreden.

Onze eerste indruk is positief!

De overlast van hondenpoep is sterk afgenomen.

We merken dat er meer gesurveilleerd wordt door de politie en de

gemeente. Ook zien we dat de straatcoaches van Divers meer

aanwezig zijn en de (hang)jongeren aanspreken.

De aanpak van de overlast van zwerfvuil behoeft echter nog enige

verbetering.

We zijn zeer tevreden over de adequate aanpak van de gemeente,

politie en Divers.

We zijn ook blij dat onze inzet wordt beloond en we er niet alleen

voor staan. Deze problemen kunnen we ook niet alleen oplossen.

Ook u als bewoner kunt bijdragen aan de verbetering van de

leefbaarheid in de wijk.

We vragen u daarom het volgende.

Voorkom overlast en laat uw hond eerst uit op de daarvoor

aangewezen uitlaatplaatsen in het park en loop dan uw rondje met

de hond. Dit voorkomt hondenpoep op de plaatsen waar het niet

thuishoort.

Hiermee maakt u het park voor iedereen een stuk aangenamer.

Wat kunt u nog meer doen?

Melden, melden, melden!

Door overlast te melden bij de gemeente en/ of de politie zal het

daar hoger op de prioriteitenlijst komen en actie worden

ondernomen.

Komen er geen meldingen uit onze wijk dan is men in de

veronderstelling dat hier geen overlastsituaties plaatsvinden!

Door overlast te melden draagt u bij aan het verbeteren van de

leefbaarheid in de wijk.

Waar melden?

Telefoonnummer gemeente: (073) 615 55 55 of doe uw melding

via het meldingsformulier: Klik Hier

Telefoonnummer politie: 0900 8844.

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk kan alleen als we

allemaal ons steentje bijdragen. Wat doe jij voor jouw wijk?


Overlast van zwerfvuil draagt ook bij aan het gevoel van

verpaupering.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in schone omgeving

minder snel afval op straat zullen gooien.


Buurt Informatie Netwerk (BIN)


Het Buurt Informatie Netwerk, kortweg BIN, is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren.

Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!

Kijk voor meer informatie op http://www.bindb.nl/Najaarsstorm houdt ook huis in De Rompert


Op maandag 28 oktober raasde er een flinke najaarsstorm over ons land.

Ook De wijk De Rompert ontkwam niet aan deze storm.

Op de Zesde Rompert is er een flinke boom omgewaaid die vervolgens op de garage van het huis aan de overkant van het pad terecht kwam.

Gelukkig vielen er geen gewonden en viel de schade relatief mee.

Het dak van de garage en de omlijsting zullen gerepareerd moeten worden.

De Bossche brandweer moest er aan te pas komen om de boom van het huis te halen. De betrokken bewoners hebben vervolgens samen in de regen de rest van de dag de boom in stukken gezaagd zodat deze kon worden afgevoerd.

Dit voorval haalde zelfs het Brabants Dagblad.

Omdat wij ditmaal wel heel erg dicht bij het vuur zaten, hebben we foto’s uit eerste hand die we u kunnen tonen!

Overlast van scooters in het park aangepakt! (Update)


De laatste tijd vindt er veel overlast plaats van jongeren die met

hun scooter door het park racen.

Naast dat dit veel overlast geeft, heeft dit helaas als gevolg gehad

dat er een kind is aangereden en er een aantal bijna-ongelukken

hebben plaatsgevonden.

Dit is voor ons aanleiding geweest om direct contact op te nemen

met de wijkagent. Dit heeft ertoe geleidt dat de politie en de

handhavers van de gemeente direct een zogenoemd lik-op-stuk

beleid hebben toegepast en nu nog toepassen.

Dit wil zeggen dat er direct verbaliserend wordt opgetreden en er

geen waarschuwingen meer worden uitgedeeld.

Daarbij hebben we ook contact opgenomen met de gemeente.

We hebben de gevaarlijke situatie bij de speeltuin onder de

aandacht gebracht. De kans is namelijk groot dat er kinderen

aangereden worden als scooterrijders vanaf het winkelcentrum

aan komen rijden en de (blinde) bocht om gaan bij de speeltuin.

Het is nog een wonder dat dit tot nu toe op deze locatie nog niet

is voorgevallen.

De kinderen spelen ook op de tegenoverliggende speeltoestellen

en het voetpad. Door de blinde bocht is er dan nauwelijks tijd

meer om ze op tijd op te merken en te remmen. Dit met alle

mogelijke gevolgen van dien. Deze ongewenste situatie moest

natuurlijk zo snel mogelijk worden aangepakt.


We hebben de gemeente daarom gevraagd om

verkeersremmende maatregelen aan te brengen.

De gemeente heeft het probleem onderkent en hier actie in ondernomen!

Hieronder ziet u de oude situatie en een foto van het resultaat.

De kinderen kunnen in de speeltuin nu veiliger spelen!

Gemeente, dank voor jullie medewerking!
 Terugblik verenigingsjaar 2015


Het bestuursjaar 2015 is alweer ten einde.

Ook dit jaar hebben we ons met diverse onderwerpen bezig gehouden. Terugkijkend is er weer een hoop werk verzet en is er ongemerkt weer veel de revue gepasseerd.


Ook in 2016 gaan we weer aan de slag om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Uiteraard rekenen we ook weer op u!


Hieronder vindt u een passage uit het verslag van onze bestuursvergadering van 3 december 2015, waar op het afgelopen jaar werd teruggekeken.


We hebben onze doelstelling voor dit jaar ruim gehaald; buurtbewoners meer betrekken bij de organisatie van de activiteiten van de wijkvereniging.

Bij de organisatie van Burendag hebben drie niet-bestuursleden zitting genomen in de werkgroep. Daarbij waren er meer buurtbewoners dan ooit betrokken bij de opbouw, het afbreken en de organisatie (meehelpen) op de dag zelf. Na een paar jaar van investeren werpt onze inzet nu duidelijk zijn vruchten af. Burendag wordt steeds bekender in de wijk en steeds meer mensen zijn bereid zich hiervoor in te zetten.

Dit is een zeer goede ontwikkeling als je kijkt naar de doelstellingen van onze vereniging.

Ook de halfjaarlijkse opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! wordt nog steeds goed bezocht en trekt een vaste schare deelnemers. Enkele nieuwe deelnemers hebben dit jaar ook meegeholpen.

Er is dus zeker bereidheid in de wijk om zich in te zetten.

Voor de meesten lijkt het echter wel een voorwaarde dat men er niet al te veel tijd aan kwijt wil zijn, maar dat men zich best een halve dag in wil zetten.

Vooraf een duidelijke afbakening van de tijd die de activiteit kost lijkt dus een belangrijke factor. Dit is iets om rekening mee te houden voor onze activiteiten in 2016.


Steeds meer bewoners en instanties nemen contact met ons op via Facebook en via ons e-mailadres. Ook dit is een teken dat onze naamsbekendheid is toegenomen en onze activiteiten beter worden gevolgd door de wijkbewoners.


Ook dit jaar hebben we bij de gemeente diverse zaken gesignaleerd en aangekaart. Andersom neemt de gemeente contact op met ons als er wat speelt. Het is noodzakelijk om hierin te blijven investeren om samen met de gemeente de leefbaarheid in de wijk De Rompert op peil te houden en te verbeteren zodat de wijk aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en de recreëren.


Met de volgende onderwerpen zijn we in 2015 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig:

- We hebben in januari na een korte periode afscheid genomen van Emmy als bestuurslid.

- We hebben een rol gespeeld bij de bemiddeling tussen de  wijkbewoners en het Connection Centrum naar aanleiding van de  overlast die het Connection Centrum veroorzaakt.

- We hebben de eerste welkomstpakketten uitgedeeld in de wijk aan   nieuwe bewoners.

- We hebben een partytent geschonken aan bs. Noorderlicht ten  behoeve van de Avondvierdaagse.

- We hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten over het betrekken van de Hooghe Clock bij de wijk.

- We hebben actief en met succes bewoners uit de wijk betrokken bij het organiseren van onze activiteiten.

- We hebben in april een zeer druk bezochte en zeer succesvolle   wijktafel georganiseerd.

- In het voor- en najaar hebben we de opruimactie De Rompert Ruimt  (Op)! gehouden.

- We hebben met de gemeente meegedacht over het terugdringen van het zwerfafval rond het winkelcentrum.

- De mogelijkheden voor een buurtpreventie in onze wijk zijn verder   onderzocht.

- We hebben een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de naamsbekendheid van Platform 073 van Divers.

- In september heeft onze vereniging weer een zeer succesvolle en goed bezochte Burendag georganiseerd.

- We hebben ons bezig gehouden met de oplossing voor de verkeersproblematiek bij de nieuwe basisschool Noorderlicht.

- We hebben huis- aan huis een flyer verspreid over de rolcontainers voor het oud papier dat elk huishouden in de maag gesplitst krijgt.

- We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de diverse   wijkkranten in de stad.

- We hebben meegedaan aan een ophaalactie van oud speelgoed voor minder bedeelde kinderen.

- We hebben overleg gehad met de gemeente over het verdwijnen en het afstoten van openbaar groen in onze wijk.

- We hebben een bijdrage geleverd voor het kerstfeest bij Bs.   Noorderlicht.

- Tot slot kunnen we stellen dat we zeer actief zijn geweest op onze Facebookpagina, Twitterpagina en onze website. Onze vereniging heeft steeds meer volgers.


Kortom, 2015 was weer een druk en leuk jaar!

Met de volgende onderwerpen zijn we in 2017 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig:


-We hebben onderzocht of er behoefte is aan een eigen ruimte voor de wijk zodat men daar elkaar kan ontmoeten of activiteiten kan organiseren.    Een eigen opslagruimte voor onze vereniging is ook wenselijk.

De eerste gesprekken met de gemeente en de huidige huurders van de voormalige basisschool hebben inmiddels plaatsgevonden.

In 2018 onderzoeken we dit verder.

-We wilden de overlast van hondenpoep terugdringen. Dit is al jaren een grote ergernis in de wijk. We hebben hierover overleg gehad met de gemeente.

-We hebben een succesvol 40 jarig jubileum georganiseerd. De jubileumwerkgroep en de werkgroep Burendag zijn hiermee aan de slag gegaan.

Dit was zeer succesvol. We hebben een mooi jubileumboek samengesteld en het jubileum is groots gevierd tijdens onze Burendag.

-We hebben meer bekendheid gegeven aan de Buurtpreventie in de wijk. In 2018 gaan we hiermee verder.

- We hebben bij de gemeente diverse keren aangedrongen om naar de gevaarlijke verkeerssituatie te kijken bij de rontonde Sint-Teunislaan/ Rompertsebaan. Op deze rotonde worden erg veel fietsers aangereden. De gemeente heeft toegezegd hier iets aan te gaan doen.

- Onze vereniging en de gemeente hebben overleg gehad over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het vervangen van damwand bij de sloten in het park.

- Er is verschillende malen contact met de gemeente geweest over de aanpak van hondenpoep overlast. De gemeente gaat dit stadsbreed oppakken.

- We hebben ons welkomstpakket voor nieuwe bewoners in de wijk vervangen door een ludieke welkomstbrief.

- We zijn bezig geweest met een plan voor een veilige oversteekplaats voor kinderen op de Rompertdreef naar de nieuwe school.

- We hebben met de gemeente overlegd over de aanpak van de parkeerproblematiek op de Vijfde Rompert.

- We hebben uitgebreid gesproken met iemand uit de politiek in Den Bosch om problemen die zich in de wijk voordoen aan te kaarten en op de politieke agenda te krijgen.

- Onze buurtpreventie is dit jaar gestart om ook ’s ochtends en ’s middags te surveilleren.

-  We hebben gesproken met een bewoonster uit De Morgen over een samenwerking met De Rompert. Helaas bleek er vanuit De Morgen uiteindelijk te weinig animo om iets goed van de grond te krijgen.

- We hebben in onze bestuursvergadering uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe Wijkmanager Noord van de gemeente, Rens Jeunink. Er is daarbij veel informatie uitgewisseld over wat er speelt in de wijk.

- Er is met een wijkbewoner gesproken over een eventuele herinrichting/ opknapbeurt van het basletbalveld in het Rompert Park.

- Er is onderzocht naar de mogelijkheden voor een goede buurtpreventieapp.

- Er is bij de gemeente meerdere malen aangedrongen op een oplossing voor de structurele afvaldump bij de kledingcontainers op het parkeerterrein van het winkelcentrum. De gemeente en Vindingrijk gaan er stadsbreed mee aan de slag.

- We hebben ons beklag gedaan bij de gemeente dat vooruitlopend op het wijzigen van het bestemmingsplan openbaar groen wordt verkocht aan particulieren. Dit is onwenselijk want er verdwijnt al zoveel groen uit de wijk en deze werkwijze druist in tegen de behoorlijke beginselen van bestuur.

- We hebben in 2017 weer twee maal onze opruimactie De Rompert Ruimt (op)! gehouden. Het zwerfvuil in de wijk wordt dan door bewoners opgeruimd. De acties in het voor- en najaar waren allebei zeer geslaagd!

Helaas heeft de gemeente, ondanks onze bezwaren, besloten de kraakwagen nog maar één keer per jaar ter beschikking te stellen. Dit was zeer teleurstellend.

- We hebben meegedacht, meegedaan en mensen geworven voor het initiatief van een bewoonster uit de wijk voor een buurtuin! Goed dat er vanuit de wijk initiatieven worden ontplooid. In 2018 gaat het initiatief verder.

- In september hebben we weer een hele mooie Burendag voor de wijk georganiseerd en extra uitgepakt vanwege ons 40-jarig jubileum.

- We hebben vrijwilligers geworven voor het Rompert Dierenpark.

- Bij de gemeente hebben we een gesprek gehad over onder andere de opbouwen die op diverse woningen in de wijk worden gerealiseerd.

- We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de gemeente over Wijkspeerpunten.

- We zijn betrokken in het overleg over de problematiek op de Derde Rompert in verband met de vele autobranden.

- Ook dit jaar hebben we een Halloweenfeest georganiseerd in de wijk. Heel veel mensen hebben meegedaan en hebben hun huizen versiert. Halloween lijkt aan populariteit te groeien in de wijk. Het was een groot succes.

- We hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente tegen het onzorgvuldige besluit dat genomen is voor het kappen van drie bomen aan de Rompertdreef/ Vierde Rompert.


Onze Facebookpagina heeft inmiddels meer dan 300 volgers en groeit gestaag verder. Ook steeds meer mensen weten ons te vinden via ons mailadres info@wijkderompert.nl
Terugblik bestuursjaar 2018 Met de volgende onderwerpen zijn we in 2018 aan de slag geweest of  zijn noemenswaardig:


- We wilden verder onderzoeken of er behoefte is aan een eigen ruimte voor de wijk zodat men daar elkaar kan ontmoeten of activiteiten kan organiseren. Een eigen opslagruimte is ook wenselijk.

We hebben in de wijk een leefbaarheid enquête gehouden. Hieruit kwam naar voren dat er in de wijk behoefte is aan een eigen ruimte. Dit onderwerp zal worden meegenomen in gesprek met de wethouder, Roy Geers, op 14 februari 2019.

- We wilden de verlichting van de achterpaden/ brandgangen verbeteren.

Ook dit onderwerp is in 2018 als wens naar voren gekomen in de enquête. In 2019 zal er als proef in een gedeelte van de wijk hiermee worden gestart (Zesde Rompert).

- We wilden een leefbaarheid enquête in heel de wijk houden.

Dit is gebeurd. Er waren in het begin wat problemen met de digitale ontsluiting van de enquête. Desondanks is er uiteindelijk een goede respons uit de wijk gekomen.

De resultaten zijn besproken tijdens de door onze vereniging georganiseerde wijktafel. In workshops zijn, samen met de bewoners, verbeterpunten uitgewerkt. De resultaten van de enquête worden op 14 februari 2019 aangeboden aan de wethouder Roy Geers.

- We wilden een vinger aan de pols houden bij de plannen van de gemeente om de rotonde Rompertsebaan/ Sint Teunislaan verkeersveiliger te maken.

De gemeente heeft in 2018 een signalering door middel van verlichting aangebracht op de rotonde. Desondanks vinden er nog steeds ongevallen plaats. Vreemd genoeg ontvangt de gemeente geen cijfers over het aantal ongevallen op de rotonde.

Om de gemeente te helpen om een beeld te krijgen van het effect van de nieuwe maatregel hebben we de gemeente geïnformeerd over de ongevallen die we zelf hebben waargenomen. Dit werd erg op prijs gesteld. Dit is echter een subjectief beeld. Wij zien immers niet alles. De discussie over verkeersveiligheid op de rotonde is na de maatregelen niet afgenomen. In 2019 blijven we alert op dit onderwerp en zoeken we contact met de gemeente en de politiek indien nodig.

- We wilden de banden met de winkeliersvereniging van het Winkelcentrum verbeteren.

Dit is gedeeltelijk gelukt. Met halloween is de samenwerking opgezocht.

We hebben reclame gemaakt voor het evenement in het winkelcentrum en we hebben de data van onze beide evenementen met elkaar afgestemd.

Er is ruimte om de banden beter aan te halen. Het terugdringen van de overlast op het parkeerterrein zou een onderwerp kunnen zijn.

- We hebben ons bezig gehouden met de onveilige verkeerssituatie bij de school. Door een aantal bestuursleden is een verkeerstelling gehouden om een beeld te krijgen hoeveel voertuigbewegingen er plaatsvinden.

- We hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de kapvergunning van de gemeente voor het kappen van vier bomen op de Rompertdreef en de Vierde Rompert. Een afvaardiging van ons bestuur en enkele wijkbewoners hebben hun standpunt toegelicht tijdens de hoorzitting. De kapvergunning is naar aanleiding daarvan op enkele punten aangepast, maar het besluit is niet ongegrond verklaard.

- We hebben weer twee maal de actie De Rompert Ruimt (Op)! georganiseerd waarbij het zwerfvuil in de wijk wordt opgeruimd. Dit was succesvol.

De gemeente heeft besloten de kraakwagen nog één maal per jaar ter beschikking te stellen, mede hierdoor was de kraakwagen snel vol waardoor buurtbewoners hun afval gewoon aan de straat hebben gezet. Dit is zeer onwenselijk.

- We hebben de mogelijkheid onderzocht om de Wijkraad Noord nieuw leven in te blazen. In 2019 gaan we hiermee verder.

- Ook in 2018 zijn we al bezig geweest met een veiligere schoolroute. Onze inzet heeft mede geleid tot oversteekplaatsen op de Rompertdreef. In 2019 gaan we kijken of we de veiligheid bij school verder kunnen verbeteren.

- In 2018 hebben we wederom een hele mooie Burendag voor de wijk georganiseerd. Dit jaar hadden we voor het eerst regen, maar vanwege de capaciteit van onze grote tenten en het flexibel met het programma omgaan was het desondanks weer een groot succes!

- We hebben overleg gevoerd met onze buurtpreventie om zaken op elkaar af te stemmen en om elkaar te informeren.

- In het kader van ‘lief en leed’ hebben we enkele keren een bloemetje laten bezorgen bij bewoners die dit nodig hadden.

- We hebben bij de nieuwe bewoners in de wijk een welkomstbrief en een jubileumboekje van vereniging bezorgd.

- We hebben een wijktafel georganiseerd voor alle bewoners in de wijk. Deze is niet druk bezocht. Tijdens de Wijktafel hebben we een terugblik op het afgelopen bestuursjaar gegeven en aangegeven waar we mee bezig zijn.

Verder zijn de uitkomsten van de leefbaarheidsenquete besproken en is er door middel van workshops met de bewoners gezocht naar oplossingen voor de onderwerpen die het meeste aandacht behoeven.

- We hebben het initiatief genomen voor een Social Sofa. In 2019 zal dit worden voortgezet.

- We hebben de samenwerking gezocht met de kunstenaars in het voormalige Noorderlicht. Deze samenwerking is ons helaas niet goed bevallen. Dit krijgt daarom voorlopig geen vervolg.

- We hebben weer een succesvol halloween ‘trick or treat’ evenement georganiseerd. Er was weer veel animo van jong en oud in de wijk.

- We zijn bezig geweest met het parkeerprobleem op de Vijfde Rompert

- We hebben overleg gevoerd over de invulling van het buitenterrein van de voormalige school.

- We hebben meerdere malen bij de gemeente aangegeven dat er een oplossing moet komen voor de structurele afvaldump bij de containers op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Dit onderwerp wordt ook besproken in het gesprek met de wethouder.Terugblik bestuursjaar 2019


Met de volgende onderwerpen zijn we in 2019 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig.


- We wilden invulling geven aan de proef met betrekking tot de verlichting van de achterpaden.

Er is een proefgebied gekozen, te weten de brandgangen op De Zesde Rompert. Een aantal bewoners zijn benaderd en hebben ingestemd dat wij daar de verlichting op mogen hangen. De verlichting is nu ook daadwerkelijk ophangen Hiermee proberen we een bijdrage aan de veiligheid in de wijk te leveren. Mocht deze proef slagen, dan volgen er meer locaties in de wijk.


- We wilden een concrete invulling van de behoefte van een eigen ruimte.

Deze behoefte is door ons uitgebreid onderzocht. We hebben vier zogenoemde Huiskamers De Rompert georganiseerd waarbij men terecht kon voor een kopje koffie, een praatje, het lezen van de krant. Tijdens een aantal huiskamers is er ook een informatie bijeenkomst geweest met betrekking tot groene daken en meer natuur op Noord. De huiskamers hadden een wisselend succes.

Het blijkt dat er een onderwerp moet zijn dat men interesseert om bewoners naar de Huiskamer te krijgen. Dan wordt het wel goed bezocht, zo is gebleken.

Conclusie is dat men niet komt om alleen gezellig koffie te drinken en een praatje te maken. Duidelijk is geworden dat bewoners een persoonlijk belang moeten hebben.

De behoefte is er wellicht wel, maar waarschijnlijk alleen als er al een bestaande voorziening is waar mensen al komen. Zoals vroeg de bibliotheek in de wijk.

Er wordt doorgegaan met de bijeenkomsten voor bijvoorbeeld de groene daken of een ander onderwerp dat meer mensen aanspreekt. Verder zullen er voorlopig geen aparte bijeenkomsten/ huiskamers meer worden georganiseerd.

Afgesproken is om initiatieven uit de wijk te ondersteunen. Zo is er iemand die kookt voor mensen die zich daarvoor aanmelden. Ze vaagt hiervoor een klein bedrag. Wij willen dit graag ondersteunen.


- We hebben bij gedragen aan het verbeteren van de veiligheid van de schoolroute en de verkeerssituatie bij de school.

We zijn in gesprek geweest met de directrice van de school over het verbeteren van de veiligheid. Zij is zich zeer bewust van de problemen.

Wij hebben voorgesteld dat de route voor de fietsers buiten het schoolplein moet plaatsvinden.

Het probleem van de auto’s is een gedragsprobleem van de ouders en wordt ook veroorzaakt door het feit dat de ouders op de openbare weg moeten wachten.

School gaat bij de gemeente na of aan de zijde van Harendonkweg een mogelijkheid bestaat om daar de fietsen te kunnen stallen. Het probleem is dat het openbare pad door de fietsenstalling heen loopt.

Als gevolg van de verkeerssituatie op school worden veel auto’s op de Derde Rompert geparkeerd. Dit levert schades op aan auto’s van bewoners.


- Helaas hebben we in 2019 afscheid moeten nemen van onze bestuursleden Mark Haasen en Chantal Brans. Mark heeft de vereniging verlaten omdat hij is verhuisd naar Breda en Chantal kon de werkzaamheden voor de vereniging niet meer combineren met haar drukke baan. Tijdens Burendag zijn Mark en Chantal in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor hun inzet voor de wijk!


- Er is onderzocht of de Wijkraad Noord opnieuw leven in kan worden geblazen. Tot dusver is dit nog niet gebeurd.

- Door ons bestuur is er getracht een initiatief voor een Social Sofa in de wijk van de grond te krijgen. Het bestuur heeft helaas vastgesteld dat in de wijk te weinig draagvlak is voor dit (tijdrovende) initiatief.

 

- De kascontrole over 2018 is door twee personen uitgevoerd.


- Ook in 2019 heeft ons bestuur zich weer ingezet om de verkeersveiligheid bij de rotonde Sint Teunislaan te verbeteren. Hierover is ook contact geweest met politieke partijen die in de media een oplossing opwerpen. Deze oplossing is naar onze mening echter niet (goed) onderzocht, dit is ook toegegeven. We hebben aangegeven dat we het fijn vinden dat er aandacht voor is, maar dat we verzoeken een goede diagnose stellen en het eerst goed te onderzoeken. Tevens moet er geld beschikbaar zijn en de bewoners van Noord moeten hierbij worden betrokken.


- Op 14 februari heeft een afvaardiging van ons bestuur gesproken met de wethouder Roy Geers en Wijkmanager Rens Jeunink.

Leidraad voor het gesprek waren de resultaten van de leefbaarheid enquête die onze vereniging in 2018 onder de bewoners heeft gehouden.

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de slechte communicatie van de gemeente naar de burgers toe onder de aandacht te brengen. Ook is besproken dat de gemeente zonder vooraf bij de bewoners te informeren besluiten neemt waar de bewoners zich niet altijd in kunnen vinden.

Voorts is er ook gesproken over de overlast op het parkeerterrein van hangjongeren, de structurele afvaldump bij de containers op het parkeerterrein, het gebrek aan een eigen ruimte voor de wijkbewoners, de onveilige verkeerssituatie op de Rompertdreef en het verdwijnen van veel groen in de wijk.


- Er is contact geweest met bewoners over het verbeteren van het voormalige schoolplein op de Vijfde Rompert. Het is om veiligheidsredenen niet zomaar toegestaan om speeltoestellen te plaatsen, dit is een taak van de gemeente. Daarbij is het geen (openbaar) terrein waar je zomaar iets neer mag zetten. Ons bestuur is een voorstander van initiatieven die door de bewoners zelf worden ontplooit. We hebben daarom een aantal suggesties gedaan waar de bewoners terecht kunnen met hun idee.


- De gemeente en Zayaz zijn voornemens om de voormalige Gabriëlschool aan de Klokkenlaan te slopen en daar een zorgcentrum en hoge flats neer te zetten. Dit plan stuit op veel weerstand bij de meeste aanwonenden van het Rompert Park. Ons bestuur heeft besloten om zich in te zetten om de bewoners hierin te ondersteunen, dit is in 2019 ook gebeurd. In 2020 zal dit worden voortgezet.


- Onze vereniging heeft ook dit jaar weer een bloemetje laten bezorgen bij mensen uit de wijk die een hart onder de riem konden gebruiken omdat zij ernstig ziek waren.


- Ook dit jaar heeft ons bestuur weer tweemaal de actie De Rompert Ruimt (Op) georganiseerd waarbij samen met bewoners het zwerfvuil in de wijk te lijf wordt gegaan. Beide acties waren weer succesvol waarbij er weer veel zwerfvuil uit de wijk is gehaald.


- Onze vereniging heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners informatie konden krijgen over Groene Daken. Dit was zeer succesvol. Daarbij is er een website ontwikkeld waar alle informatie is terug te vinden. www.derompert-initatieven.nl.


- Het team van de Buurtpreventie in de Rompert heeft het initiatief genomen om twee AED’s op te laten hangen in de wijk. Deze hangen op de Derde Rompert en op de buitengevel van fysiotherapie op de Rompertdreef.


- Er is nagedacht over de structuur van onze vereniging. Moeten we bijvoorbeeld met leden gaan werken. Dit onderwerp wordt in 2020 vervolgd.


- Op 28 september hebben we weer een Burendag voor heel de wijk georganiseerd. Ondanks dat het weer niet helemaal geweldig was, was de opkomst prima.

Gelukkig waren er weer genoeg mensen die hun bijdrage wilden leveren om deze dag weer tot een succes te maken door te helpen met organiseren, verzorgen van een activiteit, opbouwen, afbreken, ijsjes scheppen, presenteren, achter de bar staan etc. De dag is naar het idee van het bestuur erg geslaagd. We hadden leuke activiteiten voor iedereen.


- Er is een voorzichtige poging gedaan om meer vrijwilligers te werven voor activiteiten in de wijk. In 2020 zal hier meer op worden ingezet.


- Op 26 oktober hebben we ook weer Halloween op De Rompert gevierd. Het was wederom weer een groot succes. Halloween leeft heel erg in de wijk. Dit was goed te merken. Veel kinderen gingen er op uit om te ‘trick or treaten’ en veel bewoners deden mee en hadden hun huis versierd. Mensen zorgen zelf voor het evenement en vinden het erg leuk. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bewoners. Al met al was het weer een geslaagde en spannende avond.