Nieuws- en activiteitenagenda


Activiteiten in voorbereiding of in uitvoering 2015/2016


- Een bijdrage aan het kerstfeest 2015 op Basisschool Noorderlicht.

  (Reeds afgerond).


- Het organiseren van een informatie-avond over het opstarten van     Buurtpreventie in onze wijk (verwacht begin 2016).


- Het organiseren van De Wijktafel. Dit is de jaarlijkse informatie-  avond van onze vereniging voor alle bewoners in onze wijk   (verwacht voorjaar 2016).


- De opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! (Verwacht mei 2016).


- Burendag 2016 (start voorbereiding februari/maart 2016).


 Terugblik verenigingsjaar 2014


Het jaar 2014 ligt inmiddels alweer achter ons.

Een goed moment om even terug te blikken wat er het afgelopen jaar allemaal de revue is gepasseerd en waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Ondanks dat we u via deze site, Facebook en Twitter op de hoogte proberen te houden wat er zoal speelt, kunnen we ons voorstellen dat u weleens iets ontgaat. De opruimacties, de Wijktafel en de Burendag zijn momenten dat wij als (wijk)vereniging wat zichtbaarder zijn.

Achter de schermen is er vaak ook overleg over andere zaken om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Goed overleg met met name de gemeente is dan essentieel. Inmiddels hebben we een goed contact opgebouwd met diverse mensen van de gemeente.

We weten elkaar inmiddels te vinden en dat werkt!


Om u een idee te geven, geven we u hieronder een beknopt overzicht van de onderwerpen waar we in 2014 mee aan de slag zijn geweest of andere zaken die noemenswaardig zijn.


- We hebben afscheid genomen van Jan van Beusekom als bestuurslid.

Niels Wellens heeft het secretariaat van hem overgenomen.

- Emmy de Graaf is toegetreden als bestuurslid.

- In maart hebben we een zeer druk bezochte Wijktafel (informatieavond voor bewoners) georganiseerd.

- In maart hebben we op het stadhuis een overleg gehad met de wethouder, de heer Van Olden.

- Uiteraard hebben we weer in het voor- en najaar de opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! gehouden.

- We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van alle wijkraden in noord.

- Ook waren we aanwezig bij de bijeenkomst over het vervangen van de damwanden in het Rompert Park. Daarna hebben we hierover nog diverse malen contact gehad met de gemeente.

- We hebben ons bezig gehouden met het initiatief voor Buurthulp.

- Samen met mensen van de gemeente hebben we een ronde door de wijk gemaakt om eens met name naar de staat van onderhoud van de huizen en de leefomgeving te kijken.

- Met de Hooghe Clock hebben we een gesprek gehad over het verbeteren van de samenwerking.

- We hebben hebben een fantastische Burendag georganiseerd in september.

- We hebben 30 km/u stickers laten maken en uitgedeeld die bewoners op de vuilcontainers kunnen plakken. Dit om de verkeersveiligheid te bevorderen.

- We hebben in het najaar samen met de gemeente gezorgd voor twee bladkorven waar mensen hun bladafval kwijt kunnen.

- We hebben met de gemeente gesproken over de mogelijkheden van het pand van basisschool Noorderlicht als deze is verhuist.

- We hebben een welkomspakket samengesteld voor nieuwe wijkbewoners.

- Er is een gesprek geweest tussen ons, de gemeente, de politie en een aantal bewoners. Daar is met name de overlast van hangjeugd, scooters, hondenpoep en zwerfafval besproken.

Dit heeft er mede toe geleidt dat de overlast van hangjeugd en scooters is aangepakt en er maatregelen in het park zijn getroffen.

- De aanpak van overlast van hondenpoep krijgt een vervolg in 2015.

- Tevens willen we het idee van een buurtpreventie in 2015 verder gaan onderzoeken.

- We hebben een bijdrage geleverd aan het kerstfeest op bs. Noorderlicht.

- Tot slot hebben we, samen met AH De Rompert een bijdrage gedaan voor het goede doel, de Missie X-mas actie.


Het was een druk jaar, maar we mogen constateren dat we het een en ander hebben bereikt!


In 2015 gaan we vol goede moed verder, we hopen ook op uw hulp te kunnen rekenen!

 Een veiligere verkeerssituatie als gevolg van het overleg tussen onze vereniging en de gemeente.

Voorheen de gevaarlijke verkeerssituatie in het Rompert Park bij de

speeltuin door scooters die de (blinde) bocht om komen rijden.


Specifieke hangplek jongeren aangepakt!


Nabij de ingang van het Rompert Park, aan de zijde van het winkelcentrum, is er al enkele jaren overlast van jongeren die zich ‘s-avonds ophielden bij het bankje onder de lantaarnpaal.

Er was veel geluidsoverlast, verbaal geweld en soms ook overlast als gevolg van het gebruik van drugs.

Voor de aanwonenden was deze situatie al een jaren een doorn in heet oog. De situatie bracht ook een onwenselijk en onveilig gevoel met zich mee.

Er is een overleg georganiseerd tussen de gemeente, de politie, de direct aanwonenden en onze vereniging.

Dit overleg heeft geleidt tot het verwijderen van het bankje.

Van deze hangplek wordt nu geen gebruik meer gemaakt waardoor de overlast is afgenomen.


De voormalige hangplek, waar door het verwijderen van het bankje de rust nu weder is gekeerd.


Overlast hondenpoep, zwerfvuil en hangjongeren aangepakt!


De overlast van hondenpoep, zwerfvuil en hangjongeren in de wijk

is helaas een bekend probleem van de laatste jaren.

Uit onze bewonersenquête van enkele jaren geleden bleek dat met

name de hondenpoepoverlast tot de grootste ergernissen onder

de bewoners van onze wijk behoort.

Bij onze Wijktafelbijeenkomst begin dit jaar bleek ook maar weer

eens dat de hangjongeren in het park en op het parkeerterrein van

het winkelcentrum de gemoederen ook flink bezig houdt.

Het zwervuilprobleem concentreert zich met name op het

parkeerterrein van het winkelcentrum en in het park. Opvallend is

daarbij dat het zwerfvuil met name bij de bankjes ligt waar ook

afvalbakken aanwezig zijn. Kennelijk is het veel moeite om een

meter te lopen...

Begin dit jaar hebben wij de gemeente een brief gestuurd om deze

vormen van overlast aan te kaarten.

We hebben een reactie van de gemeente hier op gekregen.

De politie en de gemeente gaan handhaven op deze

overlastsituaties. Net als bij de overlast met scooters zal ook in dit

geval verbaliserend worden opgetreden.

Onze eerste indruk is positief!

De overlast van hondenpoep is sterk afgenomen.

We merken dat er meer gesurveilleerd wordt door de politie en de

gemeente. Ook zien we dat de straatcoaches van Divers meer

aanwezig zijn en de (hang)jongeren aanspreken.

De aanpak van de overlast van zwerfvuil behoeft echter nog enige

verbetering.

We zijn zeer tevreden over de adequate aanpak van de gemeente,

politie en Divers.

We zijn ook blij dat onze inzet wordt beloond en we er niet alleen

voor staan. Deze problemen kunnen we ook niet alleen oplossen.

Ook u als bewoner kunt bijdragen aan de verbetering van de

leefbaarheid in de wijk.

We vragen u daarom het volgende.

Voorkom overlast en laat uw hond eerst uit op de daarvoor

aangewezen uitlaatplaatsen in het park en loop dan uw rondje met

de hond. Dit voorkomt hondenpoep op de plaatsen waar het niet

thuishoort.

Hiermee maakt u het park voor iedereen een stuk aangenamer.

Wat kunt u nog meer doen?

Melden, melden, melden!

Door overlast te melden bij de gemeente en/ of de politie zal het

daar hoger op de prioriteitenlijst komen en actie worden

ondernomen.

Komen er geen meldingen uit onze wijk dan is men in de

veronderstelling dat hier geen overlastsituaties plaatsvinden!

Door overlast te melden draagt u bij aan het verbeteren van de

leefbaarheid in de wijk.

Waar melden?

Telefoonnummer gemeente: (073) 615 55 55 of doe uw melding

via het meldingsformulier: Klik Hier

Telefoonnummer politie: 0900 8844.

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk kan alleen als we

allemaal ons steentje bijdragen. Wat doe jij voor jouw wijk?


Overlast van zwerfvuil draagt ook bij aan het gevoel van

verpaupering.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in schone omgeving

minder snel afval op straat zullen gooien.


Buurt Informatie Netwerk (BIN)


Het Buurt Informatie Netwerk, kortweg BIN, is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren.

Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!

Kijk voor meer informatie op http://www.bindb.nl/Najaarsstorm houdt ook huis in De Rompert


Op maandag 28 oktober raasde er een flinke najaarsstorm over ons land.

Ook De wijk De Rompert ontkwam niet aan deze storm.

Op de Zesde Rompert is er een flinke boom omgewaaid die vervolgens op de garage van het huis aan de overkant van het pad terecht kwam.

Gelukkig vielen er geen gewonden en viel de schade relatief mee.

Het dak van de garage en de omlijsting zullen gerepareerd moeten worden.

De Bossche brandweer moest er aan te pas komen om de boom van het huis te halen. De betrokken bewoners hebben vervolgens samen in de regen de rest van de dag de boom in stukken gezaagd zodat deze kon worden afgevoerd.

Dit voorval haalde zelfs het Brabants Dagblad.

Omdat wij ditmaal wel heel erg dicht bij het vuur zaten, hebben we foto’s uit eerste hand die we u kunnen tonen!

Overlast van scooters in het park aangepakt! (Update)


De laatste tijd vindt er veel overlast plaats van jongeren die met

hun scooter door het park racen.

Naast dat dit veel overlast geeft, heeft dit helaas als gevolg gehad

dat er een kind is aangereden en er een aantal bijna-ongelukken

hebben plaatsgevonden.

Dit is voor ons aanleiding geweest om direct contact op te nemen

met de wijkagent. Dit heeft ertoe geleidt dat de politie en de

handhavers van de gemeente direct een zogenoemd lik-op-stuk

beleid hebben toegepast en nu nog toepassen.

Dit wil zeggen dat er direct verbaliserend wordt opgetreden en er

geen waarschuwingen meer worden uitgedeeld.

Daarbij hebben we ook contact opgenomen met de gemeente.

We hebben de gevaarlijke situatie bij de speeltuin onder de

aandacht gebracht. De kans is namelijk groot dat er kinderen

aangereden worden als scooterrijders vanaf het winkelcentrum

aan komen rijden en de (blinde) bocht om gaan bij de speeltuin.

Het is nog een wonder dat dit tot nu toe op deze locatie nog niet

is voorgevallen.

De kinderen spelen ook op de tegenoverliggende speeltoestellen

en het voetpad. Door de blinde bocht is er dan nauwelijks tijd

meer om ze op tijd op te merken en te remmen. Dit met alle

mogelijke gevolgen van dien. Deze ongewenste situatie moest

natuurlijk zo snel mogelijk worden aangepakt.


We hebben de gemeente daarom gevraagd om

verkeersremmende maatregelen aan te brengen.

De gemeente heeft het probleem onderkent en hier actie in ondernomen!

Hieronder ziet u de oude situatie en een foto van het resultaat.

De kinderen kunnen in de speeltuin nu veiliger spelen!

Gemeente, dank voor jullie medewerking!
 Terugblik verenigingsjaar 2015


Het bestuursjaar 2015 is alweer ten einde.

Ook dit jaar hebben we ons met diverse onderwerpen bezig gehouden. Terugkijkend is er weer een hoop werk verzet en is er ongemerkt weer veel de revue gepasseerd.


Ook in 2016 gaan we weer aan de slag om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Uiteraard rekenen we ook weer op u!


Hieronder vindt u een passage uit het verslag van onze bestuursvergadering van 3 december 2015, waar op het afgelopen jaar werd teruggekeken.


We hebben onze doelstelling voor dit jaar ruim gehaald; buurtbewoners meer betrekken bij de organisatie van de activiteiten van de wijkvereniging.

Bij de organisatie van Burendag hebben drie niet-bestuursleden zitting genomen in de werkgroep. Daarbij waren er meer buurtbewoners dan ooit betrokken bij de opbouw, het afbreken en de organisatie (meehelpen) op de dag zelf. Na een paar jaar van investeren werpt onze inzet nu duidelijk zijn vruchten af. Burendag wordt steeds bekender in de wijk en steeds meer mensen zijn bereid zich hiervoor in te zetten.

Dit is een zeer goede ontwikkeling als je kijkt naar de doelstellingen van onze vereniging.

Ook de halfjaarlijkse opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! wordt nog steeds goed bezocht en trekt een vaste schare deelnemers. Enkele nieuwe deelnemers hebben dit jaar ook meegeholpen.

Er is dus zeker bereidheid in de wijk om zich in te zetten.

Voor de meesten lijkt het echter wel een voorwaarde dat men er niet al te veel tijd aan kwijt wil zijn, maar dat men zich best een halve dag in wil zetten.

Vooraf een duidelijke afbakening van de tijd die de activiteit kost lijkt dus een belangrijke factor. Dit is iets om rekening mee te houden voor onze activiteiten in 2016.


Steeds meer bewoners en instanties nemen contact met ons op via Facebook en via ons e-mailadres. Ook dit is een teken dat onze naamsbekendheid is toegenomen en onze activiteiten beter worden gevolgd door de wijkbewoners.


Ook dit jaar hebben we bij de gemeente diverse zaken gesignaleerd en aangekaart. Andersom neemt de gemeente contact op met ons als er wat speelt. Het is noodzakelijk om hierin te blijven investeren om samen met de gemeente de leefbaarheid in de wijk De Rompert op peil te houden en te verbeteren zodat de wijk aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en de recreëren.


Met de volgende onderwerpen zijn we in 2015 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig:

- We hebben in januari na een korte periode afscheid genomen van Emmy als bestuurslid.

- We hebben een rol gespeeld bij de bemiddeling tussen de  wijkbewoners en het Connection Centrum naar aanleiding van de  overlast die het Connection Centrum veroorzaakt.

- We hebben de eerste welkomstpakketten uitgedeeld in de wijk aan   nieuwe bewoners.

- We hebben een partytent geschonken aan bs. Noorderlicht ten  behoeve van de Avondvierdaagse.

- We hebben deelgenomen aan diverse bijeenkomsten over het betrekken van de Hooghe Clock bij de wijk.

- We hebben actief en met succes bewoners uit de wijk betrokken bij het organiseren van onze activiteiten.

- We hebben in april een zeer druk bezochte en zeer succesvolle   wijktafel georganiseerd.

- In het voor- en najaar hebben we de opruimactie De Rompert Ruimt  (Op)! gehouden.

- We hebben met de gemeente meegedacht over het terugdringen van het zwerfafval rond het winkelcentrum.

- De mogelijkheden voor een buurtpreventie in onze wijk zijn verder   onderzocht.

- We hebben een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de naamsbekendheid van Platform 073 van Divers.

- In september heeft onze vereniging weer een zeer succesvolle en goed bezochte Burendag georganiseerd.

- We hebben ons bezig gehouden met de oplossing voor de verkeersproblematiek bij de nieuwe basisschool Noorderlicht.

- We hebben huis- aan huis een flyer verspreid over de rolcontainers voor het oud papier dat elk huishouden in de maag gesplitst krijgt.

- We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de diverse   wijkkranten in de stad.

- We hebben meegedaan aan een ophaalactie van oud speelgoed voor minder bedeelde kinderen.

- We hebben overleg gehad met de gemeente over het verdwijnen en het afstoten van openbaar groen in onze wijk.

- We hebben een bijdrage geleverd voor het kerstfeest bij Bs.   Noorderlicht.

- Tot slot kunnen we stellen dat we zeer actief zijn geweest op onze Facebookpagina, Twitterpagina en onze website. Onze vereniging heeft steeds meer volgers.


Kortom, 2015 was weer een druk en leuk jaar!

Terugblik verenigingsjaar 2016

 

Inmiddels behoort het jaar 2016 alweer tot het verleden.

Het was voor ons wederom weer een druk bestuursjaar.

Zichtbaar en vaak ook onzichtbaar houden we ons bezig met allerlei zaken die in de wijk spelen.

Om u een idee te geven waar wij ons mee bezig hebben gehouden in 2016 vindt u hieronder een overzicht van onze bezigheden.

Ook in 2017 zullen wij ons met veel plezier weer inzetten voor de wijk!

 

Met de volgende onderwerpen zijn we in 2016 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig:


 

1. In 2016 hebben zich maar liefst drie actieve wijkbewoners gemeld die zich willen inzetten voor de wijk. Chantal Brans, Lia Peijnenborg en Mark Haasen zijn toegetreden tot het bestuur van de vereniging.


2. We hebben in een overleg met de gemeente onze zorgen geuit over het afstoten (privatisering) van het openbaar groen in de wijk door de gemeente

.

3. Een aantal maal is uitvoerig met Vivent (en diens vertegenwoordiger) gesproken om De Hooghe Clock meer te betrekken bij de wijk. Alhoewel ons bestuur een groot voorstander is om de bewoners van de Hooghe Clock te betrekken bij de wijk, konden wij ons niet vinden in het plan van (de vertegenwoordiger van) Vivent. Naar onze mening zaten er aan deze plannen (te) veel negatieve aspecten waardoor de leefbaarheid in de wijk juist achteruit zou gaan in plaats van vooruit.

Daarbij was het plan op een aantal punten niet realistisch. Hierdoor konden wij als bestuur niet achter deze plannen staan.


4. Onze vereniging is gestart met een buurpreventieproject. Mede dankzij een aantal actieve bewoners functioneert er een goedlopende buurtpreventie in de wijk.


5. We hebben bij de gemeente druk uitgeoefend om te zorgen dat de kinderen uit de wijk via een veilige route op de nieuwe school kunnen komen.


6. Er is met de gemeente gesproken over het uitdelen van de rolcontainers voor het oud  papier en over onze eigen papiercontainer.  


7. Dit jaar hebben we weer welkomstpakketten uitgedeeld aan nieuwe bewoners in de wijk.


8. We hebben Bs. Noorderlicht gesponsord door materiaal aan te schaffen ten behoeve van de Avondvierdaagse.


9. We hebben uitgebreid de mogelijkheden voor een openlucht bioscoop onderzocht. Vanwege allerlei (praktische) redenen is hier uiteindelijk van afgezien.


10. Bij de gemeente hebben we ons ongenoegen geuit over het kappen van de bomen aan de Rompertdreef en het steeds meer verdwijnen van het openbaar groen in de wijk.


11. We hebben een informatieavond gehouden over de buurtpreventie.


12. Helaas is er na ruim 30 jaar een einde gekomen aan de badmintonvereniging die gelieerd was aan onze vereniging. Het aantal leden was teruggelopen tot een minimum en nieuwe aanwas was er nauwelijks.


13. We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de gemeente voor een deel van de bewoners van het Rompert Park in verband met het vervangen van de damwanden in de sloten. Daarbij hebben we meegedacht maar ons ook kritisch opgesteld.


14. Binnen het bestuur is een werkgroep Wijkschouw en participatie opgericht. Zij houden zich bezig met wat er in de wijk verbetert kan worden (staat van onderhoud, signaleren van knelpunten en overlast) en het betrekken van bewoners bij de wijk.


15. We zijn een aantal maal aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de gemeente over het Wijk- en dorpenbudget.


16. We hebben weer twee maal de opruimactie De Rompert Ruimt (Op)! georganiseerd waarbij we met wijkbewoners het zwerfvuil in de wijk opruimen. Ook de kraakwagen waar bewoners hun grofvuil kwijt kunnen werd goed bezocht.

 

17. We hebben gesproken met Anne Swart uit de wijk De Morgen over een samenwerking tussen de wijken De Rompert en De Morgen. Tevens onderzoeken we hoe we in De Morgen de bewoners kunnen aanzetten om zich actiever met de wijk bezig te houden en zich in te zetten voor de wijk.


18. We hebben weer een goed bezochte wijktafel georganiseerd. Dit is een informatieavond voor alle bewoners in de wijk waarbij onderwerpen aan bod komen die in de wijk spelen.


19. In 2017 bestaat onze vereniging alweer 40 jaar! Voor dit jubileum is binnen het bestuur daarom een werkgroep opgericht.


20. We zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst voor buurtcoördinatoren voor buurtpreventies. De Rompert blijkt het één na grootste aantal deelnemers te hebben in de buurtpreventie van ’s-Hertogenbosch.


21. In september hebben we wederom een zeer succesvolle Burendag georganiseerd voor heel de wijk. Steeds meer bewoners uit de wijk zijn betrokken bij deze dag, die elk jaar groter wordt. Als bestuur mogen we hier best trots op zijn.


22. In oktober hebben we voor het eerst Halloween georganiseerd in de wijk, dit was een groot succes waar veel bewoners aan mee hebben gedaan.


23. We hebben bij de gemeente verzocht om iets te doen aan de verkeersonveilige situatie op de rotonde Sint Teunislaan/ Rompertsebaan. Hier worden veel fietsers aangereden. Helaas heeft de gemeente te kennen gegeven dat de rotonde voldoet aan de eisen.


24. We hebben het signaal bij de gemeente afgegeven dat er veel afval wordt gedumpt bij de kledingcontainer op het parkeerterrein van de Rompertpassage. De gemeente geeft aan dat ze het opruimen maar dat er voorlopig geen structurele aanpak komt.


25. Ook hebben we de gemeente er op gewezen dat veel aanwonenden last hebben van hangjongeren bij het Connection Centrum. De gemeente heeft aangegeven hier harder op in te zetten.


Tot slot kunnen we concluderen dat steeds meer bewoners ons weten te vinden. De website en de Facebookpagina zijn zeer goed bekeken. Het aantal leden op Facebook is sterk gestegen en we krijgen ook regelmatig vragen van bewoners via Facebook of via ons e-mailadres.