Verslagen bijeenkomsten


Bezuiniging gemeente openbaar groen Tweede Rompert.

(Update over het vervolg)


Bij brief van 1 mei 2013 heeft de gemeente de bewoners van de Tweede Rompert een brief gestuurd met onderstaande tekst.

Het betreft het plan van de gemeente om te bezuinigen op het openbaar groen in de Tweede Rompert en dit vervangen door gras. Dit indien de bewoners niet zelf het onderhoud van de groenvoorziening op zich nemen.


Kontaktgroep de Rompert kan zich niet vinden in het beleid van de gemeente om steeds meer aan de burgers zelf over te laten.

In diverse contacten die wij de laatste maanden met de gemeente hebben gehad bespeuren wij deze tendens op verschillende gebieden.

Een afvaardiging van de vereniging is daarom op 24 september bij de bijeenkomst, die door de gemeente was georganiseerd in het gebouw ‘De Maashoeve’ (nabij de Maaspoorthal), aanwezig geweest.


Tevens waren ongeveer 8 bewoners, hoofdzakelijk uit de Tweede Rompert aanwezig, waarvan de woning is gelegen aan het voetpad tussen de Tweede en Vierde Rompert.


Het was een zeer constructief overleg.

Vanuit de Vereniging Kontaktgroep De Rompert werd door voorzitter Frank Zuylen duidelijk de wens geuit om geen kale schuttingen toe te staan.

De gemeente heeft de voorkeur voor verkoop van de grond met minimaal een reststrook van 1 meter voor groenvoorziening.

Echter zal verkoop moeilijk worden omdat:

- Alle bewoners dan mee moeten doen;

- Diverse huizen te koop staan in deze rij.


Voorstel vanuit de vereniging:


Plaats op de verplichte 1 meterstrook een beukenhaag, dit heeft twee voordelen:

1. Goede visuele afscheiding.

2. Goedkoop in onderhoud


Onze voorzitter zal onze voorkeur bekend maken bij de gemeente.


De tekst van de bewonersbrief van 1 mei 2013 luidt als volgt:


‘De gemeente moet bezuinigen op het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

Bezuinigingen
In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om op het onderhoud van het groen te bezuinigen. In 2012 zijn de helft van de plantenbakken met eenjarige perkplanten verdwenen.


Onderhoud groen

Onderhoud van groen, zoals heesters, hagen, vaste en eenjarige planten is duur. Als we een deel van deze plantvakken inzaaien met gras, bezuinigt de gemeente op het jaarlijks onderhoud. In 2013 wil de gemeente daarom op diverse plaatsen plantvakken rooien en met gras inzaaien.


Plantvakken in uw wijk

Nu zijn de plantvakken in uw wijk bekeken. Er is gelet op de kosten van onderhoud, de staat van het plantvak, de groenstructuur en de mogelijkheden om het onderhoud uit te geven aan de bewoners. Dit heeft geleid tot een lijst met plantvakken in uw wijk. Op de tekening geven we de plantvakken aan die we willen veranderen. Deze verandering naar gras heeft invloed op uw woonomgeving.

Kom in actie
Bewoners kunnen, net als bij de bloemtorens, afspraken maken met de gemeente om de plantvakken zelf te gaan onderhouden. Deze burgerparticipatie, initiatieven vanuit bewoners juicht de gemeente toe. Dit is de kans om de plantvakken in de huidige staat te behouden of eventueel nog fraaier te maken. Natuurlijk gelden er wel een aantal regels die we dan vast zullen leggen in een overeenkomst. Het onderhoud door bewoners bestaat uit het regelmatig verwijderen van onkruid, zwerfvuil en blad.


Meld u aan of vragen?

Heeft u interesse om samen met een aantal buurtbewoners een plantvak te gaan onderhouden, meld dit dan uiterlijk 1 mei ’13 via mail naar p.verheul@s-hertogenbosch.nl. Of neem contact op met de projectleider wijkbeheer; P. Verheul, tel. (073) 615 95 72.


Geen actie uit de wijk

Als u en andere bewoners geen belangstelling hebben om het onderhoud van het plantvak te gaan doen, dan hoeft u niet te reageren. De gemeente gaat dan in de loop van dit jaar gras inzaaien. U wordt dan op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.  


Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte,P.J.H. van de Hoef’


Kontaktgroep De Rompert in gesprek met de wethouder!


Op 12 maart 2014 heeft een afvaardiging van ons bestuur op ons mooie stadhuis een gesprek gehad met de wethouder, de heer Van Olden en de wijkmanager, de heer Van Berkel.
De onderwerpen van gesprek waren met name:
- de verpaupering in de wijk;
- de overlast van hangjeugd;
- de overlast van zwerfvuil en
- de overlast van hondenpoep.

Met name het eerste punt is een lastig aan te pakken probleem. Onze vereniging en de gemeente gaan samen onderzoeken hoe we dit probleem oppakken. We gaan eerst proberen dit op kleinschalig niveau van de grond te krijgen.
Voor wat betreft de overige punten krijgen we nog een (schriftelijk) antwoord van de gemeente.
Met dit bezoek hebben we onze wijk, de aandachtspunten in de wijk en onze vereniging hoog in de gemeentelijke organisatie op de kaart gezet.
Het was een goed en constructief gesprek.

Nu de contacten verder aangehaald zijn biedt dit perspectieven om de aandachtspunten beter op te pakken.

Wij gaan vol goede moed verder, maar het leefbaar houden van de wijk is een verantwoording elke wijkbewoner! Ons advies; zorg dat uw huis en de directe omgeving er goed onderhouden uit ziet. Hiermee draagt u bij aan de leefbaarheid in uw wijk en een prettige woonomgeving!
Verslag Wijktafel wijk De Rompert 2014


Op 10 maart 2014 organiseerde onze vereniging de jaarlijkse Wijktafel.

De Wijktafel is goed bezocht door de bewoners van De Rompert.

Zeker 65 geïnteresseerden uit de wijk hadden de moeite genomen om naar basisschool Noorderlicht te komen. Daar vond deze avond plaats.   


Het volledige en complete verslag van de avond kunt u hier downloaden! klik hier                                                                                                      Voor de foto’s van deze avond klik hierVerslag bijeenkomst Wijktafel Noord 13 mei


Een afvaardiging van ons bestuur is aanwezig geweest bij de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst van de Wijktafel Noord.

Het doel was elkaar te leren kennen, verbinding te leggen tussen de wijken in Noord en initiatieven te delen.

Alle wijkverenigingen en de pleitbezorgers uit bepaalde straten uit Noord waren hiervoor uitgenodigd.

Elke wijkvereniging moest aangeven wat er gebeurd in de wijk en welke activiteiten er plaatsvinden.

Conclusie was dat er veel activiteiten op De Rompert worden georganiseerd door de Kontaktgroep en dat we gestructureerd te werk gaan.


Verslag bijeenkomst vervangen damwanden 15 mei


Een afvaardiging van ons bestuur is ook naar de door gemeente georganiseerde bijeenkomst geweest over het vervangen van de damwanden in de singel in het Rompert Park.

Deze avond was in principe alleen voor aanwonenden/ belanghebbenden.

De gemeente informeerde over de plannen en de wijze van uitvoering. Er was ook volop ruimte voor discussie of de twee visserplaatsen gehandhaafd moeten blijven en in welke vorm. Hier kwam men niet uit. De gemeente gaat bij iedereen persoonlijk nog langs om de behoeften en wensen te inventariseren. Ook zal er daarbij gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden. Wat te doen met pergola’s die aan de damwand zitten, voetpaden, inbraakgevoeligheden ect.

Vanuit de Kontaktgroep zijn de volgende opmerkingen meegegeven aan de gemeente/ aannemer: 1. het gedeeltelijk aanbrengen van groen op de grote vissersplaats zal tot gevolg hebben dat het waarschijnlijk een honden uitlaatplek wordt. 2. Worden de damwanden geheid of getrild? (Dit in verband met schade bij het heien aan de huizen en schuren). De damwanden worden met een trilblok voor de huidige damwand gezet. 3. Vindt er een nulmeting plaats van de huizen en schuren vooraf aan de werkzaamheden, dit in verband met eventuele schade.

De aannemer zal dit meenemen.

Het was een goede en constructieve bijeenkomst. Enkele bewoners gaven aan dat ze het fijn vonden dat de Kontaktgroep ook aanwezig was en dat we de laatste tijd erg actief zijn in de wijk.

Dat is uiteraard altijd fijn om te horen!Vereniging Kontaktgroep De Rompert organiseerde weer een druk bezochte Wijktafel.


Terugblik bestuursjaar 2020


Met de volgende onderwerpen zijn we in 2020 aan de slag geweest of zijn noemenswaardig:


• We willen vrijwilligers werven voor het organiseren van een specifieke activiteit. Dit willen we doen om een tweezijdige A4 nieuwsbrief te maken. Daarbij willen we kijken of er een redactie uit de wijk kan ontstaan van bewoners die de nieuwsbrief willen maken. Dit krijgt een vervolg in 2021.


• Op de Zesde Rompert wilden we starten met een proef voor het project verlichting achterpaden. Hier zijn we actief mee aan de slag gegaan en het resultaat mag er zijn! Een volgend gebied is geselecteerd. Begin 2021 zullen daar de lampen worden opgehangen. Tevens is er contact geweest met bewoners voor weer een volgende uitbreiding.


• We hebben een nieuwe welkomsbrief gemaakt voor de nieuwe bewoners in de wijk. Deze wordt samen met het jubileumboekje bezorgd.


• We zijn bij het Connection Centrum aanwezig geweest om de presentatie over geloof in de wijk bij te wonen. Onze vereniging was hiervoor uitgenodigd naar aanleiding van een enquête in een deel van de wijk (Rompert Park).


• Ook dit jaar hebben zijn we actief geweest in verband met de door de gemeente en Zayaz geplande hoogbouw aan de Klokkenlaan. We hebben diverse, door de gemeente georganiseerde, bewonersavonden en door de bewoners georganiseerde avonden bijgewoond. Tevens hebben we online overleg gehad met de gemeente en Zayaz. Ons bestuur zal waar mogelijk de aanwonenden van het Rompert Park helpen bij hun bezwaren tegen deze bebouwing.


• We hebben studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde op de Avans Hogeschool te woord gestaan. Zij zijn door de gemeente verzocht om een onderzoek te doen naar buurtparticipatie met betrekking tot veiligheid.


• Een bewoner van de Tweede Rompert heeft bij ons aangegeven dat de parkeerdruk toegenomen is doordat mensen meerdere auto’s hebben. Ons besuur heeft daarom een schets gemaakt met een betere indeling van de parkeerruimte. Plantvakken zijn in het plan omgezet in parkeervakken. Dit plan is naar de bewoner gestuurd zodat dit met de andere bewoners kan bespreken en het dan voor kan leggen aan de gemeente.Dit is verder aan de bewoners van de Tweede Rompert.


• Ons bestuur heeft uitgebreid contact gehad met het bestuur van de wijkvereniging in Orthen. Dit met als doel om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren. Dit bleek heel nuttig en leerzaam.


• In verband met de vele ongevallen op de rotonde Romertsebaan/ Sint Teunislaan en het dodelijke ongeval op de Sint-Teunislaan heeft ons bestuur meegewerkt aan een interview bij DTV waarbij we hebben uiteengezet waar de schoen wringt.


• Tevens hebben we contact gehad met politieke partijen en deelgenomen aan een overleg over de diverse onveilige verkeerssituaties in Noord.


• Ons bestuur heeft een bijeenkomst bijgewoond van Zayaz. De bijeenkomst had tot doel om de behoeften van vijf buurten in Noord (Rompert, Slagen, De Hoge Slagen, Orthen en de Buitenpepers) te inventariseren voor een eigen ontmoetingsruimte in het nieuwe appartementencomplex aan de Eekbrouwersweg (De Slagen).


• We zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de Buurttent in onze wijk. Politie, Handhaving en jongerenwerk Power Up 73 waren aanwezig. Vanuit de wijk was er een goede opkomst van bewoners. We hebben aangegeven dat zowel de politie, jongerenwerk, handhaving en de wijkmanager totaal niet zichtbaar zijn in de wijk. Dat er in de wijk niet direct grote problemen zijn wil niet zeggen dat ze er nooit hoeven te komen. Tevens hebben we de verkeersonveilige situaties ter sprake gebracht, waaronder het hard rijden bij de oversteekplaats (zebrapad) op de Rompertdreef.


• Voor het eerst hebben we een fotospeurtocht voor de kinderen in de wijk georganiseerd. Met een opkomst van bijna 60 personen mochten we ons verblijden met een hele goede opkomst. Het was een groot succes en daarom voor herhaling vatbaar!


• De tweejaarlijkse opruimacties De Rompert Ruimt (Op)!, Burendag en Halloween konden vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan dit jaar. Hopelijk weer in 2021!


• We zijn zeer actief geweest in het Project Groene Daken. We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd waar bewoners uit de wijk geïnformeerd werden over de mogelijkheden en voordelen van een zogenoemd ‘groen dak’. We hebben marktpartijen en bewoners samengebracht en informatie gedeeld. Hiertoe is een speciale website opgezet waar men alle informatie terug kan vinden en er is zelfs een drone-filmpje gemaakt om een beeld te geven van het resultaat. Verrassend veel bewoners zijn overgegaan tot het aanleggen van een groen dak.